Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych z dnia 25.05.2018 r.,

zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119), dalej: RODO.

 

Zgodnie z art. 14 ust. 1-2 i 5 lit. b) RODO, Studio APLET, będąca usługodawcą serwisu www.gabiko.pl, niniejszym informuje, że:

 • 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach serwisu www.gabiko.pl w bazach informacji gospodarczej jest Studio APLET, zwane dalej Administratorem lub Studiem
 • 2. Dane kontaktowe w sprawach przetwarzania danych osobowych
  Dane kontaktowe do Administratora w sprawach ochrony danych osobowych:
  • 2.1. formularz kontaktowy na stronie https://www.gabiko.pl/ lub
  • 2.2. formularz kontaktowy na stronie https://www.aplet.pl/.
 • 3. Podstawa prawna przetwarzania danych
  Dane osobowe są przetwarzane w serwisie https://www.gabiko.pl na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, to jest na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora, polegających na prawie do wtórnego wykorzystania informacji publicznej, zgodnie z art. 5 pkt. 1 Ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352 z późn. zm)
 • 4. Cel przetwarzania danych
  Serwis ma charakter informacyjny. Celem przetwarzania danych w serwisie jest udostępnianie informacji pochodzących z Biur Informacji Gospodarczej, z Krajowego Rejestru Sądowego, z Monitora Sądowego i Gospodarczego, to jest informacji o podmiotach gospodarczych, w tym:
  • 4.1. informacji o osobach pełniących określone funkcje w ww. podmiotach,
  • 4.2. adres siedziby podmiotu,
  • 4.3. NIP, REGON i KRS podmiotu.
 • 5. Zakres przetwarzania danych
  Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji celu wskazanego w pkt. 4 powyżej. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje:
  • 5.1. imiona, nazwiska osób pełniących funkcje w podmiotach ujawnionych w Biurach Informacji Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
  • 5.2. informacja o pełnionej funkcji w podmiotach ujawnionych w Biurach Informacji Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
  • 5.3. adres siedziby podmiotu, ujawnionych w Biurach Informacji Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, NIP, REGON i KRS podmiotu (jeśli dotyczy), ujawnionych w Biurach Informacji Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
 • 6. Źródło pozyskania danych
  Administrator pozyskał ww. dane osobowe ze źródeł powszechnie dostępnych, takich jak Monitor Sądowy i Monitor Gospodarczy, Krajowy Rejestr Sądowy oraz Biura Informacji Gospodarczej.
 • 7. Odbiorcy danych osobowych
  Odbiorcami ww. danych osobowych są użytkownicy serwisu https://www.gabiko.pl
 • 8. Okres przetwarzania danych
  Dane osobowe są przetwarzane w serwisie:
  • 8.1. przez cały okres trwania prawne uzasadnionego interesu Administratora i / lub
  • 8.2. do momentu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu,
 • 9. Prawa osób, których dane są przetwarzane
  Osoby, których dane są przetwarzane w serwisie, mają prawo do:
  • 9.1. dostępu do swoich danych osobowych,
  • 9.2. sprostowania danych osobowych,
  • 9.3. usunięcia danych osobowych,
  • 9.4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • 9.5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację,
  • 9.6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Aby skorzystać ze swoich uprawnień, osoba, której dane są przetwarzane, powinna wysłać takie żądanie poprzez formularz kontaktowy na stronie https://www.gabiko.pl/